MODUŁ KARDIOLOGICZNO-DIABETOLOGICZNY

Zmiany patologiczne w obrębie dużych naczyń krwionośnych wymienia się jako jedno z najpowszechniejszych późnych powikłań cukrzycy. Zmiany te prowadzą do wzrostu ryzyka rozwoju choroby układu sercowo-naczyniowego, która wśród pacjentów chorych na cukrzycę występuje kilkakrotnie częściej niż u osób zdrowych.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny w MODELOWYM CENTRUM ma na celu z jednej strony prowadzenie profilaktyki u chorych na cukrzycę bez rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego oraz prowadzenie kontroli stanu zdrowia u chorych z cukrzycą z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego. W tej drugiej grupie rozróżniani są: pacjenci z rozpoznaną makroangiopatią, pacjenci po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej (PTCA / CABG), pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych, pacjenci z objawową niewydolnością serca oraz pacjenci z zaburzeniami rytmu serca.

W obu przypadkach techniczna realizacja działania modułu dotyczy teleopieki domowej oraz standardowej opieki medycznej realizowanej w CENTRUM.

Schemat funkcjonalny Modułu Kardiologiczno-Diabetologicznego jest następujący:

U pacjentów objętych opieką poradni planuje się monitorowanie parametrów, zwiększających ryzyko rozwoju choroby układu sercowo-naczyniowego, jako konsekwencji wystąpienia późnych powikłań makronaczyniowych cukrzycy. Są nimi: hiperglikemia, hiperlipidemia, podwyższone ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, obciążony wywiad rodzinny dotyczący miażdżycy, mikro- lub makroalbuminuria oraz neuropatia autonomiczna.

W przypadku wystąpienia znacznego ryzyka rozwoju miażdżycy (wystąpienie / przekroczenie wartości progowych przez jeden bądź kilka czynników) pacjenci powinni być obejmowani programem ścisłej kontroli wybranych czynników ryzyka. Ścisła kontrola czynników ryzyka miażdżycy polega na monitorowaniu w domu pacjenta i automatycznej teletransmisji wyników.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny powstał we współpracy z firmą Pro-Plus, która posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu systemów telemonitorowania pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Zapis przebieg EKG.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Zapis przebieg EKG.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Konfiguracja aparatu tele-EKG.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Konfiguracja aparatu tele-EKG.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Aparat tele-EKG. firmy Pro-Plus.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Aparat tele-EKG. firmy Pro-Plus.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Ciśnieniomierz UC-767PC i waga osobowa UC-321P firmy AND Medical wyposażone w port szeregowy RS-232 do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Moduł Kardiologiczno-Diabetologiczny. Ciśnieniomierz UC-767PC i waga osobowa UC-321P firmy AND Medical wyposażone w port szeregowy RS-232 do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.